Visszaélés bejelentés

 

Általános Tájékoztató

visszaélés-bejelentési rendszer működtetésével kapcsolatban

 

Az IVANICS CSOPORT a közérdekű bejelentésekről, valamint a visszaélések bejelentésével összefüggő szabályokról szóló 2023. évi XXV. törvény (a továbbiakban: Panasztörvény) szerint belső visszaélés-bejelentési rendszert működtet. A rendszer működtetésének célja, hogy a jogszabályi előírásoknak megfelelően garantálja a visszaélések vagy jogsértések bejelentésének lehetőségét a bejelentő védelme mellett.

 

MIT LEHET BEJELENTENI?

KI TEHET BEJELENTÉST?

HOL LEHET BEJELENTÉST TENNI?

LEHET-E ANONIM BEJELENTÉST TENNI?

MILYEN VÉDELMET KAP, AKI BEJELENTÉST TESZ?

MI TÖRTÉNIK A BEJELENTÉST KÖVETŐEN?

 

 

 

 

Mit lehet bejelenteni?

Jogellenes vagy jogellenesnek feltételezett cselekményre vagy mulasztásra, illetve egyéb visszaélésre vonatkozó információt. Jelen fórum KIZÁRÓLAG a Panasztörvény szerinti visszaélések bejelentésére (fogyasztói panaszbejelentésre nem) szolgál.

 

Ki tehet bejelentést?

A belső visszaélés-bejelentési rendszerbe bejelentést tehet:

  1. a Foglalkoztató által foglalkoztatott,
  2. az a foglalkoztatott, akinek a foglalkoztatónál fennálló foglalkoztatásra irányuló jogviszonya megszűnt,
  3. a Foglalkoztatóval foglalkoztatásra irányuló jogviszonyt létesíteni kívánó olyan személy, aki esetében e jogviszony létesítésére vonatkozó eljárás megkezdődött,
  4. az egyéni vállalkozó, az egyéni cég, ha a Foglalkoztatóval szerződéses kapcsolatban áll,
  5. a Foglalkoztató tekintetében tulajdonosi részesedéssel rendelkező személy, valamint a Foglalkoztató ügyviteli, ügyvezető, illetve felügyelő testületéhez tartozó személy, ideértve a nem ügyvezető tagot is,
  6. a Foglalkoztatóval szerződéses kapcsolat létesítésére vonatkozó eljárást megkezdett, szerződéses kapcsolatban álló vagy szerződéses kapcsolatban állt vállalkozó, alvállalkozó, beszállító, illetve megbízott felügyelete és irányítása alatt álló személy,
  7. a Foglalkoztatónál tevékenységet végző gyakornok és önkéntes,
  8. a Foglalkoztatóval a d), e) vagy f) pont szerinti jogviszonyt vagy szerződéses kapcsolatot létesíteni kívánó olyan személy, aki esetében e jogviszony vagy szerződéses kapcsolat létesítésére vonatkozó eljárás megkezdődött, és
  9. az a személy, akinek a d), e) vagy f) pont szerinti jogviszonya vagy szerződéses kapcsolata a Foglalkoztatóval megszűnt.

A bejelentés tekintetében

- foglalkoztatásra irányuló jogviszonynak minősül minden olyan jogviszony, amelyben a foglalkoztatott a Foglalkoztató részére és annak irányítása alatt ellenérték fejében tevékenységet végez vagy önmaga foglalkoztatását végzi (ideértve nemcsak a munkaviszonyt, hanem pl. az egyszerűsített foglalkoztatást, a megbízási jogviszonyt is.),

- foglalkoztatottnak minősül az a természetes személy, aki a Foglalkoztató számára és annak irányítása alatt foglalkoztatásra irányuló jogviszony keretében, ellenérték fejében tevékenységet végez, vagy önmaga foglalkoztatását végzi.

 

Hol lehet bejelentést tenni?

A bejelentést kizárólag az alább meghatározott módon és csatornákon lehet megtenni, az IVANICS CSOPORT egyéb úton bejelentést nem fogad.

E-mail cím

Postacím: 1116 Budapest, Méhész utca 2-4.

Telefonszám: 06 (1) 776 6500

 

Lehet-e anonim bejelentést tenni?

A Panasztörvény alapján az anonim bejelentés kivizsgálása mellőzhető. Az IVANICS CSOPORT névtelen bejelentést nem fogad.

 

Milyen védelmet kap, aki bejelentést tesz?

A vizsgálat során az IVANICS CSOPORT köteles biztosítani, hogy a bejelentőt ne érje semmiféle hátrányos következmény a bejelentése okán.

 

Mi történik a bejelentést követően?

A bejelentésről a bejelentő legkésőbb hét napon belül visszaigazolást kap, illetőleg tájékoztatást kap a jogairól és kötelezettségeiről.

Az IVANICS CSOPORT a bejelentésben foglaltakat a lehető legrövidebb időn belül, de legfeljebb a bejelentés beérkezésétől számított harminc napon belül kivizsgálja. A kivizsgálás határideje különösen indokolt esetben – a bejelentő egyidejű tájékoztatása mellett – meghosszabbítható, azonban a bejelentés kivizsgálásának határideje a meghosszabbítás esetén sem haladhatja meg a három hónapot.

Az IVANICS CSOPORT egy előzetes vizsgálat során megállapítja, hogy a Panasztörvény alapján van-e helye a vizsgálat mellőzésének. A bejelentés kivizsgálása mellőzhető, ha

- a bejelentést azonosíthatatlan bejelentő tette meg,

- a bejelentő a bejelentést azonosíthatatlan Foglalkoztatóval szemben tette meg,

- a bejelentést nem a törvény szerint erre jogosult személy tette meg,

- a bejelentés ugyanazon bejelentő által tett ismételt, a korábbi bejelentéssel azonos tartalmú bejelentés, illetve

- a közérdek vagy a nyomós magánérdek sérelme a bejelentésben érintett természetes személy, illetve jogi személy jogainak a bejelentés kivizsgálásából eredő korlátozásával nem állna arányban.

A bejelentés kivizsgálása során az IVANICS CSOPORT kapcsolatot tart a bejelentővel, ennek keretében a bejelentés kiegészítésére, pontosítására, a tényállás tisztázására, valamint további információk rendelkezésre bocsátására hívhatja fel a bejelentőt.

A vizsgálat eredményeként az IVANICS CSOPORT megállapítja, hogy történt-e jogsértés vagy visszaélés. Amennyiben igen, úgy intézkedési javaslatot készít a Foglalkoztató számára.

A bejelentőt az IVANICS CSOPORT tájékoztatja a vizsgálat eredményeiről és az esetleges intézkedésekről.

 

A Visszaélés Bejelentési Adatkezelési Tájékoztatót ide kattintva olvashatja el!

 

Budapest, 2023. július 24.

IVANICS CSOPORT

Visszahívjuk?

+36

* A megadott telefonszámot nem használjuk fel későbbi, marketing célú megkeresésre.