Szerviz adatszolgáltatás

Gépjárműve szerviz előéletével kapcsolatos adatigénylésére hivatkozással jelen információkkal adunk részletes tájékoztatást az adatszolgáltatás jogszabályi hátterével és a rendelkezésre álló lehetőségekkel kapcsolatban.

Kknyt. lekérdezés

Tájékoztatjuk, hogy a közúti közlekedési nyilvántartásról szóló 1999. évi LXXXIV. törvény (Kknyt.) alapján lehetősége van a nyilvántartó hatóságtól Ügyfélkapun keresztül ún. járműéletút-adatszolgáltatást igényelni: https://nyilvantarto.hu/hu/adatszolgaltatas_kozlekedesi

A nyilvántartó a kérelemben megjelölt műszaki adatokat a járműnyilvántartásból, a származás-ellenőrzési nyilvántartásból, az előzetes eredetiségvizsgálati nyilvántartásból, a közúti jármű előéleti nyilvántartásból, a kötvénynyilvántartásból és a kárnyilvántartásból szerzi be. A gépjármű tulajdonosával kapcsolatban kezelt személyes adatok lekérdezésére nincs lehetőség. 

Teljes szerviztörténet lekérdezése az Ivanics Kft. adatbázisából

Tájékoztatjuk, hogy a szerviztörténet új tulajdonos részére történő kiadása a hatályos adatvédelmi jogszabályok alapján adattovábbításnak minősül. Adattovábbításra – a jogszabályi kötelezés (pl. rendőrségi vagy bírósági felhívás) esetét kivéve – jogszerűen csak az érintett kifejezett, előzetes hozzájárulásával kerülhet sor. A teljes szerviz előélet megküldése sérti a gépkocsi előző tulajdonosainak az érdekét, mert a szerviztörténet személyes adatokat tartalmaz, melyek összességéből következtetéseket lehet levonni az érintettről. Ez az oka annak, hogy teljes szerviztörténet átadására csak megfelelő meghatalmazás felmutatása esetén van módunk, összhangban a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság állásfoglalásával és az egységes iparági gyakorlattal. Az adatszolgáltatási kérelemnek tartalmaznia kell a kérelmező nevét, lakcímét, azt, hogy milyen adatok közlését kéri, az adatok felhasználásának jogalapját (forgalmi engedély bemutatása), a kérelmező aláírását, az adatszolgáltatással érintett jármű forgalmi rendszámát és alvázszámát vagy a forgalmi rendszámát és gyártmány megnevezését. Az adatszolgáltatási kérelemhez csatolni szükséges az érintett részéről aláírt meghatalmazást. Az adatszolgáltatás díja bruttó 15 000 Ft (adminisztratív költség). Fentiek teljesülése esetén az Ivanics Kft. saját adatbázisában látható adatokból van lehetőség adatszolgáltatásra.

A szervizes adatszolgáltatás kiadása csak személyesen történik. Ajánlott erről telefonon egyeztetni az Ügyfélszolgálattal.

Anonimizált, kivonatos szerviztörténet lekérdezése az Ivanics Kft. adatbázisából

Amennyiben az érintett(ek) hozzájárulásának beszerzése nem megoldható, abban az esetben csak anonimizált, személyi adatokat nem tartalmazó adatszolgáltatásra van lehetőség. Ilyen esetben az adatok felhasználási céljának és jogalapjának megjelölése mellett, egyedi elbírálás alapján jellemzően az alábbi körbe tartozó, az Ivanics Kft. saját adatbázisában látható adatok közlésére van lehetőség:

  • gépjárművet érintő esetleges visszahívások elvégzésének megtörténte;
  • elvégzett karbantartások;
  • konkrétan megjelölt alkatrész cseréjének megtörténte;
  • a gyártói előírásnak megfelelő volt-e a gépjármű előtörténete.

 

Az adatszolgáltatási kérelemnek tartalmaznia kell a kérelmező nevét, lakcímét, az adatok felhasználásának jogalapját (forgalmi engedély bemutatása), a kérelmező aláírását, az adatszolgáltatással érintett jármű forgalmi rendszámát és alvázszámát vagy a forgalmi rendszámát és gyártmány megnevezését. Az adatszolgáltatás díja bruttó 15 000 Ft (adminisztratív költség).

Jogszabályi hivatkozás

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 3. § 2., 7., 11. és 26. pontja szerint

  • az érintettre vonatkozó bármely információnak, tehát személyes adatnak minősülhetnek a gépjárművel kapcsolatban rendelkezésre álló szerviztörténeti adatok, amennyiben azokon keresztül egy természetes személy (pl. a gépjármű korábbi tulajdonosa) beazonosítható;
  • hozzájárulásnak minősül az érintett akaratának önkéntes, határozott és megfelelő tájékoztatáson alapuló egyértelmű kinyilvánítása, amellyel az érintett nyilatkozat útján jelzi, hogy beleegyezését adja a rá vonatkozó személyes adatok továbbításához;
  • adattovábbítás alatt az adat meghatározott harmadik személy számára történő hozzáférhetővé tételét értjük;
  • adatvédelmi incidensnek minősül a kezelt személyes adatok jogosulatlan továbbítása, ami az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi.

Jogorvoslat

Az IVANICS CSOPORT adatvédelmi tisztviselőt nevezett ki, aki e-mailben vagy levélben érhető el az alábbi címeken: Kunosné Dr. Balatoni Magdolna (e-mail, levélcím: 1116 Budapest, Méhész u. 2-4.) Amennyiben Önnek a személyes adatok kezelésével kapcsolatban panaszai lennének, kérjük, hogy szíveskedjen felénk jelezni. Jogainak sérelme esetén jogosult ezen kívül bírósághoz vagy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (NAIH) fordulni. A NAIH elérhetőségei: 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11., telefonszám: +36 1 391 1400, e-mail cím: ugyfelszolgalat@naih.hu, honlap: naih.hu. Bírósági eljárás kezdeményezése esetén a bíróság soron kívül jár el, és a per a lakóhely vagy tartózkodási hely szerinti törvényszék előtt is megindítható.

A szükséges meghatalmazást itt találja pdf formátumban: Kattintson a pdf eléréséhez

Visszahívjuk?

+36

* A megadott telefonszámot nem használjuk fel későbbi, marketing célú megkeresésre.
Update cookies preferences