Jótállási jegy

JÓTÁLLÁSI JEGGYEL KAPCSOLATOS TÁJÉKOZTATÁS FOGYASZTÓK RÉSZÉRE

(az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet alapján)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

Tájékoztatjuk, hogy a számla fogyasztók esetében egyben jótállási jegynek is minősül, feltéve, hogy a termék eladási ára a 10 000 forintot eléri.

A jótállási jegy 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet 3. § (3) bek. által megkövetelt tartalmi elemei az alábbiak:

  1. a) vállalkozás neve, címe: ld. a számlaadatokat;
  2. b) fogyasztási cikk megnevezése, típusa, gyártási száma, alvázszáma: a számla ill. számlamelléklet szerint;
  3. c) gyártó neve, címe: ld. az alább közölt adatokat;
  4. d) szerződéskötés, átadás vagy az üzembe helyezés időpontja: a számlán feltüntetettek szerint;
  5. e) jótállásból fakadó jogok érvényesíthetőségének határideje:

(I)   10 000 forintot elérő, de 100 000 forintot meg nem haladó eladási ár esetén egy év,

(II)   100 000 forintot meghaladó, de 250 000 forintot meg nem haladó eladási ár esetén két év,

(III)   250 000 forint eladási ár felett három év.

E határidők elmulasztása jogvesztéssel jár.

A jótállási határidő a fogyasztási cikk fogyasztó részére történő átadása, vagy ha az üzembe helyezést a vállalkozás vagy annak megbízottja végzi, az üzembe helyezés napjával kezdődik. Ha a fogyasztó a fogyasztási cikket az átadástól számított hat hónapon túl helyezteti üzembe, akkor a jótállási határidő kezdő időpontja a fogyasztási cikk átadásának napja.

A jótállásból fakadó jogok érvényesítésének helye: ld. hivatalos szervizek listája.

A fogyasztót a jótállás alapján megillető jogok, azok érvényesíthetőségének feltételei:

a fogyasztó választása szerint

(I) kijavítást vagy kicserélést igényelhet, kivéve, ha a választott jótállási igény teljesítése lehetetlen, vagy ha az a vállalkozásnak – másik jótállási igény teljesítésével összehasonlítva – aránytalan többletköltséget eredményezne, figyelembe véve a szolgáltatás hibátlan állapotban képviselt értékét, a szerződésszegés súlyát és a jótállási igény teljesítésével a fogyasztónak okozott érdeksérelmet; vagy

(II) az ellenszolgáltatás arányos leszállítását igényelheti vagy a szerződéstől elállhat, ha a vállalkozás a kijavítást vagy a kicserélést nem vállalta, e kötelezettségének nem tud eleget tenni, vagy ha a fogyasztónak a kijavításhoz vagy kicseréléshez fűződő érdeke megszűnt. Jelentéktelen hiba miatt elállásnak nincs helye.

A kijavítást vagy kicserélést – a dolog tulajdonságaira és a fogyasztó által elvárható rendeltetésére figyelemmel – megfelelő határidőn belül, a fogyasztó érdekeit kímélve kell elvégezni.

A fogyasztó a választott jótállási igényről másikra térhet át. Az áttéréssel okozott költséget köteles a vállalkozásnak megfizetni, kivéve, ha az áttérésre a vállalkozás adott okot, vagy az áttérés egyébként indokolt volt.

A jótállási igény teljesítésével kapcsolatos költségek a vállalkozást terhelik. Ha a dolog meghibásodásában a fogyasztót terhelő karbantartási kötelezettség elmulasztása is közrehatott, a jótállási igény teljesítésével felmerült költségeket közrehatása arányában a fogyasztó köteles viselni, ha a dolog karbantartására vonatkozó ismeretekkel rendelkezett, vagy ha a vállalkozás e tekintetben tájékoztatási kötelezettségének eleget tett.

  1. f) fogyasztói jogvita esetén a fogyasztó a vármegyei (fővárosi) kereskedelmi és iparkamarák mellett működő békéltető testület eljárását is kezdeményezheti, melyek elérhetősége az alábbi honlapon megtalálható: https://www.fogyasztovedelem.kormany.hu/#/bekelteto_testuletek                                                                                      
  2. h) a fogyasztási cikk fogyasztó által fizetett vételára: ld. a számlán feltüntetett vételárat.

A jótállás a fogyasztó jogszabályból eredő jogait nem érinti. A fentiekben le nem írt jótállási kérdésekben a 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet, valamint a 2013. évi V. törvény (Ptk.) szabályai irányadóak.

Az alábbiakban közöljük az Ivanics Csoport által forgalmazott fogyasztási cikkek gyártóinak nevét és címét:

NÉV CÍM
AKH Abroncs Kereskedőház Kft. (Castrol) 1044 Budapest Megyeri út 15.
Birner Autó Kft. (Thule) 4031 Debrecen István út 147.
BYD Smart Device Hungary Kft. 2071 Páty Szent József u. 4.
Duna Motors Disztribúció Kft. (MG)  1037 Budapest  Zay u. 24.
Ford Közép-és Kelet-Európai Kft. 2000 Szentendre Galamb József u. 3.
Hyundai Holding Hungary Kft. 1186 Budapest Cziffra György u. 15.
Importőrcentrum Kft. - Marina Motor Kft. (Vespa, Piaggio, Aprilia, Motoguzzi) 2120 Dunakeszi Kikerics köz 4.
Ivanics Motor Kft. (Kymco, Pegazus, Stels) 1116 Budapest Méhész u. 2-4.
Kawasaki Magyarország 1221 Budapest Hajó u. 3.
LUKOIL Üzemanyag Kereskedelmi Kft.  1145 Budapest Újvilág u. 50-52.
Malibu Boats, LLC. (Malibu, Axis) 37774 Loudon, TN, USA 5075 Kimberly Way
MCM Handelsges.m.b.H. (Mercury) 5300 Salzburg/Hallwang, Austria Mayrwiesstr. 22.
Next Boat (Next) 2310 Szigetszentmiklós Petőfi út 65/11.
Normbenz Magyarország Kft. (Lukoil) 1068 Budapest Benczúr u. 13. B. ép.
Orbico Hungary Kft. (Shell) 1134 Budapest Váci út 23-27. 8.emelet
Polaris Industries, Inc.(Indian) 55340 Medina, MN, USA 2100 Hwy 55
SUNSTREAM Corp. (Sunstream) 98032-1937 Kent, WA, USA 22149 68TH Ave S
Tiszk Kft. (Motul) 8096 Sukoró Gyepes u. 18.
UAZ Magyarország 1116 Budapest Méhész u. 2-4.
Varga és Társa Kft. (Volvo Penta) 8360 Keszthely Martinovics utca 42.
Volvo Autó Hungária Kft.  1044 Budapest Váci út 50-58.
Yamaha Motor Europe N.V. 1117 ZN Schiphol, Hollandia P.O. Box 75033 
Würth Szereléstechnika Kft. 2040 Budaörs Gyár u. 2.
Berner Rögzítéstechnikai Kereskedelmi Kft. 1097 Budapest Gubacsi u. 6/B.

Amennyiben a fentiekkel kapcsolatban kérdés merül fel, azt e-mailben az ivanics@ivanics.hu címen, vagy a 06 (1) 776 6500 telefonszámon fogadjuk.

Visszahívjuk?

+36

* A megadott telefonszámot nem használjuk fel későbbi, marketing célú megkeresésre.