Adatkezelési nyilatkozat

A nyilatkozat alján található Tájékoztatóban foglaltakra figyelemmel, jelen nyilatkozat elolvasásával, és az Ivanics Kft. hírlevelére történő Feliratkozás gomb lenyomásával ezúton önkéntesen, kifejezetten, a megfelelő tájékoztatás birtokában visszavonásig hozzájárulok ahhoz, hogy az Ivanics Kft. (1221 Budapest, Kártya u. 1-3.), az IVANICS cégcsoport egyes tagjai (név szerint: az Ivanics Kft. 1221 Budapest, Kártya u. 1-3., az Ivanics Autópark-kezelő Kft. 8097 Nadap, Haladás út 56., az Ivanics Motor Kft. 1116 Budapest, Méhész u. 2-4.), vagy azok megbízottja a jelen nyilatkozatnak az Ivanics Kft-hez történő beérkezését követően részemre e-mailben ingyenes reklámcélú üzeneteket küldjön. Ezek lehetnek az Ivanics Kft. címzett reklám célú üzenetei, küldeményei vagy az Ivanics Kft. stratégiai partnerei, általa forgalmazott márkák reklámküldeményei, akciós ajánlatai, programajánlatai.

Kijelentem, hogy a hírlevél feliratkozás során megadott személyes adataimat önkéntesen adtam át az Ivanics Kft. számára, azokért felelősséget vállalok, tudomásul véve, hogy a hamis adatok rögzítése az Ivanics Kft. szándékos megtévesztésének minősül. Visszavonásig hozzájárulok ahhoz, hogy adataimat az Ivanics Kft. saját és az IVANICS cégcsoport tagjai reklám-marketing tevékenysége céljából kezelje, azt reklámcélú adatnyilvántartásában szerepeltesse, továbbá, hogy az Ivanics Kft. és az IVANICS cégcsoport tagjai reklám-marketing tevékenysége keretében személyes adataimat a reklámküldemények elkészítése és elküldése érdekében a vele együttműködő, megbízottjaként eljáró reklámügynökség részére átadja. Az ily módon átadott adatokkal az átvevő egyébként nem rendelkezhet, azokat más célra nem használhatja.

Tudomással bírok arról, hogy adatkezelési hozzájárulásomat bármikor jogosult vagyok visszavonni.

Tudomásul veszem, hogy azonosításomhoz szükséges adataim megadása mellett bármikor jogosult vagyok ingyenesen, korlátozás és indoklás nélkül jelezni, ha a továbbiakban nem kívánok az Ivanics Kft-től címzett reklámküldeményeket kapni. Tudomásul veszem, hogy a reklámüzenetek lemondását az Ivanics Kft. – technikai okok miatt – maximum 30 nap átfutási idővel tudja biztosítani.

 

Tájékoztató

Ön azért iratkozott fel hírlevelünkre, mert a jövőben szívesen fogadná újdonságainkról szóló anyagainkat, marketing célú üzeneteinket. Tájékoztatjuk, hogy a reklámcélú megkereséshez adott hozzájárulását, illetve az ehhez kapcsolódó adatkezelési hozzájárulását bármikor, korlátozás és indoklás nélkül, költségmentesen visszavonhatja az adott hírlevél leiratkozás gombja segítségével, ill. az marketing[kukac]ivanics[pont]hu e-mail címre küldött ilyen irányú kérelmével.

A hozzájáruló nyilatkozat kitöltése, illetve az abban foglaltak szerinti adatszolgáltatása önkéntes az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény – a továbbiakban Infotv. - 5. § (1) bekezdése, és a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény 6. § (5) bekezdése alapján.

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvényben előírtak szerint Ön a hírlevélre történő feliratkozással hozzájárul ahhoz, hogy önkéntesen megadott személyes adatait (nevét, e-mail címét) az Ivanics Kft. reklámanyagok küldése céljából a hozzájárulás visszavonásáig kezelje, valamint hozzájárul ahhoz, hogy ezen személyes adatait az Ivanics Kft. és az IVANICS cégcsoport tagjaia reklámanyagok megküldésével foglalkozó megbízottja részére átadja. Egyebekben a személyes adatokat az adatkezelő munkatársai kezelhetik. 

A Reklámtörvény előírásai szerint a hozzájáruló nyilatkozatot tevő személyek személyes adatairól nyilvántartást kell vezetnünk, így Ön a hírlevélre történő feliratkozással visszavonásig hozzájárul adatainak ezen nyilvántartásban történő feltüntetéséhez is.

Az Adatvédelmi Biztos Irodája reklámcélú adatkezelésünket, illetve a Reklámtörvény szerinti adatnyilvántartás vezetését NAIH-100969/2016 nyilvántartási azonosító számon nyilvántartásba vette.

A hozzájárulás visszavonása esetén adatait reklámcélú adatkezelésünk nyilvántartásából haladéktalanul töröljük, és a továbbiakban nem keressük meg Önt ajánlatainkkal.

További kérdése esetén, kérjük írjon az marketing[kukac]ivanics[pont]hu címre, ahol munkatársaink készséggel állnak rendelkezésére.

A gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeit és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény (Reklámtörvény) Adatkezelési nyilvántartási szám: NAIH-100963/2016

Az Info. tv. 20. §- a alapján tájékoztatni kívánjuk az adatkezeléssel kapcsolatos jogairól és jogorvoslati lehetőségeiről

Ön kérelmezheti az Ivanics Kft-nél és az IVANICS cégcsoport tagjainál, hogy adjon tájékoztatását személyes adatai kezeléséről, kérheti személyes adatainak helyesbítését, valamint kérheti személyes adatainak - a kötelező adatkezelés kivételével - törlését vagy zárolását.

Az Ön kérelmére az adatkezelő tájékoztatást ad az érintett általa kezelt, illetve az általa megbízott adatfeldolgozó által feldolgozott adatairól, azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, továbbá - az érintett személyes adatainak továbbítása esetén - az adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről. 

Az adatkezelő az adattovábbítás jogszerűségének ellenőrzése, valamint az érintett tájékoztatása céljából adattovábbítási nyilvántartást vezet, amely tartalmazza az általa kezelt személyes adatok továbbításának időpontját, az adattovábbítás jogalapját és címzettjét, a továbbított személyes adatok körének meghatározását, valamint az adatkezelést előíró jogszabályban meghatározott egyéb adatokat.

Az adatkezelő köteles a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 30 napon belül, közérthető formában, az érintett erre irányuló kérelmére írásban megadni a tájékoztatást. A tájékoztatás ingyenes.

Az Ön kérelmére az Ivanics Kft. és az IVANICS cégcsoport tagja tájékoztatást ad az általa kezelt adatokról, azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az esetleges adatfeldolgozó nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, továbbá - az érintett személyes adatainak továbbítása esetén - az adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről. Ivanics Kft. a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 30 napon belül írásban, közérthető formában adja meg a tájékoztatást. A tájékoztatás ingyenes.

Az Ivanics Kft. és az IVANICS cégcsoport, amennyiben a személyes adat a valóságnak nem felel meg, és a valóságnak megfelelő személyes adat az adatkezelő rendelkezésére áll, a személyes adatot helyesbíti.

Törlés helyett az Ivanics Kft. és az IVANICS cégcsoport tagja zárolja a személyes adatot, ha Ön ezt kéri, vagy ha a rendelkezésére álló információk alapján feltételezhető, hogy a törlés sértené az Ön jogos érdekeit. A zárolt személyes adat kizárólag addig kezelhető, ameddig fennáll az az adatkezelési cél, amely a személyes adat törlését kizárta.

Ivanics Kft. és az IVANICS cégcsoport tagja törli a személyes adatot, ha kezelése jogellenes, Ön kéri, a kezelt adat hiányos vagy téves - és ez az állapot jogszerűen nem orvosolható - feltéve, hogy a törlést törvény nem zárja ki, az adatkezelés célja megszűnt, vagy az adatok tárolásának törvényben meghatározott határideje lejárt, azt a bíróság vagy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elrendelte.

Az adatkezelő megjelöli az általa kezelt személyes adatot, ha az érintett vitatja annak helyességét vagy pontosságát, de a vitatott személyes adat helytelensége vagy pontatlansága nem állapítható meg egyértelműen.

A helyesbítésről, a zárolásról, a megjelölésről és a törlésről az érintettet, továbbá mindazokat értesíteni kell, akiknek korábban az adatot adatkezelés céljára továbbították. Az értesítés mellőzhető, ha ez az adatkezelés céljára való tekintettel az érintett jogos érdekét nem sérti.

Ha az adatkezelő az érintett helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelmét nem teljesíti, a kérelem kézhezvételét követő 30 napon belül írásban közli a helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelem elutasításának ténybeli és jogi indokait. A helyesbítés, törlés vagy zárolás iránti kérelem elutasítása esetén az adatkezelő tájékoztatja az érintettet a bírósági jogorvoslat, továbbá a Hatósághoz fordulás lehetőségéről.

 

 

Jogorvoslati lehetőségek

Ön tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen, ha

  • a személyes adatok kezelése, vagy továbbítása kizárólag az Ivanics Kft-re vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez, vagy az Ivanics Kft-nél, adatátvevő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges, kivéve, ha az adatkezelést törvény rendelte el;
  • a személyes adat felhasználása vagy továbbítása közvetlen üzletszerzés, közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás céljára történik;
  • törvényben meghatározott egyéb esetben.

Az Ivanics Kft. és az IVANICS cégcsoport tagjai a tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 nap alatt megvizsgálja, annak megalapozottsága kérdésében döntést hoz, és döntéséről a kérelmezőt írásban tájékoztatja. Ha az Ivanics Kft. az érintett tiltakozásának megalapozottságát megállapítja, az adatkezelést - beleértve a további adatfelvételt és adattovábbítást is - megszünteti, és az adatokat zárolja, valamint a tiltakozásról, továbbá az annak alapján tett intézkedésekről értesíti mindazokat, akik részére a tiltakozással érintett személyes adatot korábban továbbította, és akik kötelesek intézkedni a tiltakozási jog érvényesítése érdekében. 

Amennyiben Ön az Ivanics Kft. által a meghozott döntésével nem ért egyet, az ellen - annak közlésétől számított 30 napon belül - bírósághoz fordulhat. A bíróság soron kívül jár el.

 

Az adatkezelő esetleges jogsértése ellen panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál lehet élni:

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.

Levelezési cím: 1530 Budapest, Postafiók: 5.

Telefon: +36 -1-391-1400

Fax: +36-1-391-1410

E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

 

Bírósági jogérvényesítés:

A per elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik. A per - az érintett választása szerint - az érintett lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindítható.

A perben fél lehet az is, akinek egyébként nincs perbeli jogképessége. A perbe a Hatóság az érintett pernyertessége érdekében beavatkozhat.

Ha a bíróság a kérelemnek helyt ad, az adatkezelőt a tájékoztatás megadására, az adat helyesbítésére, zárolására, törlésére, az automatizált adatfeldolgozással hozott döntés megsemmisítésére, az érintett tiltakozási jogának figyelembevételére, illetve az adatátvevő által kért adat kiadására kötelezi.

Ha a bíróság az adatátvevő kérelmét elutasítja, az adatkezelő köteles az érintett személyes adatát az ítélet közlésétől számított 3 napon belül törölni. Az adatkezelő köteles az adatokat akkor is törölni, ha az adatátvevő a meghatározott határidőn belül nem fordul bírósághoz. 

A bíróság elrendelheti ítéletének - az adatkezelő azonosító adatainak közzétételével történő - nyilvánosságra hozatalát, ha azt az adatvédelem érdekei és nagyobb számú érintett védett jogai megkövetelik.

 

Kártérítés és sérelemdíj 

Ha az adatkezelő az érintett adatainak jogellenes kezelésével vagy az adatbiztonság követelményeinek megszegésével másnak kárt okoz, köteles azt megtéríteni.

Ha az adatkezelő az érintett adatainak jogellenes kezelésével vagy az adatbiztonság követelményeinek megszegésével az érintett személyiségi jogát megsérti, az érintett az adatkezelőtől sérelemdíjat követelhet.